Upozornění na možná překvapivá ujednání obchodních podmínek

Společnost IRESOFT s.r.o. jakožto poskytovatel služby tímto upozorňuje na následující ustanovení Podmínek užívání elektronického systému Cygnus akademie, která by potenciálně mohla jevit známky překvapivosti ve smyslu § 1753 občanského zákoníku . Uživatel je tímto upozorněn na následující ustanovení, která souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně přijímá:

 • bod 3.5. informující Uživatele a neexistenci práv z odpovědnosti za vady z důvodu bezúplatného poskytování Služeb;
 • bod 3.6. obsahující presumpci souhlasu s dodáním Služby dříve než 14 po uzavření smlouvy, čímž se však Uživatel vzdává možnosti od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu;
 • body 4.1 a 4.2. zakotvující povinnosti řádného užívání elektronického systému jakožto vzdělávacího nástroje a
 • bod 7.2. upravující možnost jednostranné změny Podmínek.

Podmínky užívání elektronického systému společnosti IRESOFT s.r.o.
(Cygnus akademie)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost IRESOFT s.r.o., IČ: 26297850, se sídlem Cejl 62, Brno, 602 00, registrovaná u Krajského soudu Brno, odd. C, vložka 42453, www.iresoft.cz (dále jen „IRESOFT“) jakožto provozovatel elektronického systému IRESOFT – Cygnus akademie (dále jen „elektronický systém“ ) vydává tyto podmínky užívání vztahu ke koncovým uživatelům – fyzickým osobám (dále jen „Uživatel“) (dále jen “Podmínky”).

1.2. Tyto Podmínky upravují obsah smluvních vztahů, do kterých vstupují společnosti IRESOFT, jakožto poskytovatel elektronického systému, a Uživatel, jakožto fyzická osoba využívající služeb nabízených elektronickým systémem, pokud je jejich smluvní vztah založený prostřednictvím internetových stránek www.cygnusakademie.cz .

2. Registrace Uživatele

2.1. Fyzická osoba se stává Uživatelem elektronického systému bezplatnou registrací na internetových stránkách www.cygnusakademie.cz po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě.

2.2. Registrací Uživatele dojde k vytvoření uživatelského účtu, což je rozhraní na stránkách www.cygnusakademie.cz , prostřednictvím kterého konkrétní Uživatel čerpá služby poskytované elektronickým systémem (dále jen „Uživatelský účet“). Přihlašování k uživatelskému účtu probíhá po celou dobu smluvního vztahu pomocí zadání uživatelského jména a hesla.

2.3. Registrací uživatele dochází k uzavření rámcové smlouvy mezi Uživatelem a společností IRESOFT, jejímž předmětem je stanovení rámcových podmínek užívání služeb elektronického systému. Obsah této rámcové smlouvy je vymezen těmito Podmínkami. Čerpání jednotlivých služeb se realizuje prostřednictvím dílčích realizačních smluv vztahujících se k jednotlivým službám.

2.4. Uživatel je oprávněn uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to buď kontaktováním společnosti IRESOFT, nebo prostřednictvím internetových stránek www.cygnusakademie.cz . Zrušením Účtu dojde k vymazání Uživatelského účtu z elektronického systému a k ukončení zpracování osobních údajů.

2.5. Uživatel bere na vědomí, že jeho přihlášení do Uživatelského účtu probíhá toliko na základě uživatelského jména a hesla. Tyto údaje tedy Uživatel povinen nesdělovat a nezpřístupnit jiné osobě. Při porušení této povinnosti nese Uživatel z toho plynoucí odpovědnost.

2.6. Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Uživatelského účtu pouze údaje o své osobě. Každý Uživatel je oprávněn užívat pouze jeden Uživatelský účet.

3. Průběh užívání elektronického systému

3.1. Má-li Uživatel platnou registraci dle předchozího článku těchto Podmínek, je oprávněn užívat služby poskytované elektronickým systémem. Službami poskytovanými elektronickým systémem se rozumí online kurzy, výukové materiály, zkušební testy a další podklady a materiály aktuálně nabízené v rámci elektronického systému (dále jen „Služby“). Jednotlivé Služby jsou Uživatelem užívány na základě dílčích smluv, které se uzavírají prostřednictvím internetových stránek www.cygnusakademie.cz po přihlášení do Uživatelského účtu (dále jen „dílčí smlouva“).

3.2. Služby jsou Uživatelům poskytovány zpravidla bezúplatně, ledaže by bylo u konkrétní služby uvedeno, že je zpoplatněna.

3.3. Uživatel je oprávněn užívat Služeb pouze prostřednictvím elektronického systému. Uživatel tedy není oprávněn služby převádět do jiné podoby, především tyto stahovat, tisknout mimo vlastní soukromé účely či jinak umožňovat sobě nebo jiné osobě jejich užití mimo elektronický systém. Oprávnění Službu užívat náleží výhradě Uživateli, který službu na základě dílčí smlouvy se společností IRESOFT využívá. Uživatel není oprávněn toto oprávnění postoupit či převést další osobě, a to úplatně ani bezúplatně.

3.4. Společnost IRESOFT je povinna dodat Službu v takovém provedení a kvalitě, aby odpovídala popisu uvedenému v elektronickém systému.

3.5. Uživatel bere na vědomí, že s ohledem na bezplatné užívání Služeb mu nevznikají v souladu s § 1914 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) práva z vadného plnění.

3.6. Pokud Uživatel neuvede při objednání konkrétní Služby opak, má se za to, že Uživatel výslovně souhlasil s dodáním Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku. Z toho důvodu může být Služba poskytnuta bez zbytečného odkladu po objednávce Uživatele. Současně se tím však Uživatel vzdává práva do 14 dnů po uzavření smlouvy odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

3.7. Právo Uživatele užívat Služby trvá po dobu od uzavření dílčí smlouvy po dobu platnosti registrace Uživatele, není-li u konkrétní Služby uvedeno jinak. Platnost registrace končí vždy písemnou výpovědí Uživatele, a to dnem doručení této výpovědi společnosti IRESOFT. Písemnou výpovědí je i výpověď učiněná e-mailem, případně prostřednictvím internetových stránek www.cygnusakademie.cz .

Společnost IRESOFT je oprávněna ukončit registraci a případně také zabránit opětovné registraci stejného Uživatele jednostranně v následujících případech:

 • Uživatel minimálně 3 roky neprovedl přihlášení do svého Uživatelského účtu;
 • Uživatel jedná v souvislosti s poskytováním Služeb či se svou registrací v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami, etickými pravidly anebo dobrými mravy;
 • Uživatel svým nestandardním jednáním nepřiměřeně zatěžuje elektronický systém nebo jinak zasahuje do jeho řádného fungování, či se o takové zásahy pokouší;
 • Uživatel opakovaně či podstatně porušuje tyto Podmínky či jiné povinnosti plynoucí mu ze smluvního vztahu se společností IRESOFT;
 • Uživatel neuvedl při své registraci své pravdivé údaje;
 • Společnost IRESOFT ukončuje provoz elektronického systému či Služby.

4. Řádné užívání elektronického systému

4.1. Uživatel je povinen je povinen užívat elektronického systému samostatně a poctivě, tj. procházet studijní materiály a video-lekce pečlivě a samostatně plnit závěrečné testy, jakož i další povinnosti související s online kurzy.

4.2. Uživatel je povinen chovat se v souladu s dobrými mravy a byl nápomocen ve vzdělávacím procesu ostatním. V případě, že při užívání Služby Uživatel nebude dodržovat dobré mravy, má IRESOFT právo účet Uživatele bezodkladně zrušit.

4.3. V případě, že bude Uživateli umožněno kdekoliv na internetových stránkách www.cygnusakademie.cz vkládat komentáře, recenze či se jiným způsobem vyjadřovat, je Uživatel povinen tak činit věcně, obsažně a nikoliv zjevně zneužívajícím způsobem. V opačném případě může dojít k odstranění takovéhoto projevu či v opakovaných případech až ke zrušení registrace Uživatele.

4.4. Uživatel tímto bere na vědomí, že porušení povinností dle tohoto článku může mít následky co do úspěšného a řádného ukončení konkrétní Služby, tedy např. řádného absolvování online kurzu a vystavení certifikátu o jeho řádném ukončení.

5. Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Uživatel bere na vědomí, že internetové stránky www.cygnusakademie.cz mohou z technických důvodů užívat tzv. cookies. Informační povinnost společnosti IRESOFT je v této plněna v rámci zásad ochrany osobních údajů, které obsahují podrobné vymezení využívaných kategorií cookies.

5.2. Uživatel bere na vědomí, že veškerý obsah elektronického systému podléhá nebo může podléhat autorskému právu, průmyslovým právům či jiným právům průmyslového či duševního vlastnictví. V souvislosti s tím bere Uživatel na vědomí, že na základě užívání elektronického systému mu vzniká toliko právo ke konzumaci Služeb prostřednictvím elektronického systému. K jinému způsobu užívání Služeb či obsahu elektronického systému není Uživatel oprávněn. Uživatel není zejména oprávněn obsah elektronického systému stahovat, rozmnožovat, kopírovat, poskytovat či zpřístupňovat jiným osobám či Uživatelům, a to ani jejich části. Uživatel taktéž není oprávněn zařadit celý nebo část obsahu elektronického systému do vlastního díla.

5.3. Společnost IRESOFT bude na základě smluvních vztahů v souvislosti s užíváním Služeb zpracovávat osobní údaje Uživatelů dle aktuálně platné právní úpravy, a to zejména ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018.

5.4. Uživatel bere na vědomí, že bez poskytnutí jeho osobních údajů, není společnost IRESOFT schopná umožnit mu poskytování služeb. Zpracování osobních údajů Uživatele, je tak smluvním požadavkem společnosti IRESOFT.

5.5. Společnost IRESOFT bude zpracovávat veškeré osobní údaje, které Uživatel vloží v rámci užívání elektronického systému do registračního formuláře, či je společnosti IRESOFT jinak poskytne. Zpracování osobních údajů společností IRESOFT bude probíhat výlučně za účelem umožnění Uživateli užívat elektronický systém a Služby, a to pouze po dobu trvání rámcové smlouvy. Společnost IRESOFT se tedy zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem dle tohoto článku Podmínek a zde popsaným způsobem. Tyto obchodní podmínky tak upravují povinnosti společnosti IRESOFT vůči Uživateli vyplývající z jeho postavení správce a zároveň zpracovatele zpracovávaných osobních údajů Uživatelů, a to za následujících okolností:

 • A. Společnost IRESOFT prohlašuje, že je schopna zajistit zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv dotčených Uživatelů jakožto subjektů údajů.
 • B. Společnost IRESOFT je oprávněna do zpracování zapojit další zpracovatele, vždy však informuje Uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky, pokud Uživatel námitky bez zbytečného odkladu nevysloví, má se za to, že se změnou souhlasí. Při přijetí dalšího zpracovatele se společnost IRESOFT zavazuje postupovat v souladu s čl. 28 odst. 4 GDPR.
 • C. Zpracování osobních údajů Uživatelů bude prováděno Poskytovatelem formou automatizovaného i neautomatizovaného zpracování, v rozsahu jejich ukládání, shromažďování, používání a vymazání, to vše za účelem poskytování elektronického systému a po celou dobu jeho využívání Uživatelem.
 • D. Při poskytování elektronického systému nebude docházet ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Uživatel je povinen zajistit, že společnosti IRESOFT nebudou předány žádné osobní údaje zvláštních kategorií.
 • E. Společnost IRESOFT se při zpracování osobních údajů zavazuje:
  • a. zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsoby vyplývajícími z Podmínek a smluvních ujednání,
  • b. zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti.
  • c. přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření ve smyslu dle čl. 32 GDPR, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,
  • d. po ukončení poskytování elektronického systému veškeré zpracovávané osobní údaje předat Uživateli, vymazat veškeré jejich případně existující kopie.
 • F. Společnost IRESOFT se tímto vůči Uživateli výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které mu – jakožto správci a zpracovateli osobních údajů – plynou z těchto Podmínek, smluvních ujednání, ustanovení GDPR, příslušných zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů.
 • G. Na základě zpracování osobních údajů Uživatele ze strany společnosti IRESOFT má každý uživatel právo společnost IRESOFT kdykoliv požádat o informace o zpracování osobních údajů a o jejich kopii. Pokud budou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů, svědčí Uživateli také právo na opravu, doplnění, výmaz jeho osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. Dále má Uživatel právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu a za podmínek stanovených GDPR i podat proti zpracování námitku.

5.6. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem a společností IRESOFT je Uživatel oprávněn využít platformu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterou poskytuje Česká obchodní inspekce, www.coi.cz .

6. Hierarchie pramenů

6.1. Právní vztah mezi uživatelem a společností IRESOFT se řídí primárně ujednáními uvedenými ve smlouvě o poskytnutí konkrétní Služby, sekundárně pak ustanoveními rámcové smlouvy uzavřené registrací, jejíž součástí jsou i tyto Podmínky.

6.2. V jinak nepravených otázkách se právní vztah řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů České republiky. Společnost IRESOFT tímto uvádí, že nemá zájem na uzavírání smluvních vztahů s osobami s domicilem v jiných státech a na tyto osoby se nezaměřuje.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1.6.2018.

7.2. Vzhledem k očekávané dlouhodobé povaze smluvních vztahů mezi Uživatelem a společností IRESOFT smluvní strany sjednávají, že společnost IRESOFT je oprávněna tyto Podmínky jednostranně měnit. Tato změna bude Uživateli oznámena nejpozději 21 dní před nabytím účinností nových Podmínek. Vzhledem k tomu, že Uživatel je oprávněn kdykoliv jednostranně vypovědět registraci i bez udání důvodu, nesjednávají smluvní strany tímto zvláštní výpovědní důvod spočívající ve změně Podmínek. Ode dne účinnosti nových Podmínek jsou jimi vázání všichni uživatelé.