Upozornění na možná překvapivá ujednání obchodních podmínek

Společnost IRESOFT s.r.o. jakožto poskytovatel služby tímto upozorňuje na následující ustanovení Podmínek užívání elektronického systému Cygnus akademie, která by potenciálně mohla jevit známky překvapivosti ve smyslu § 1753 občanského zákoníku . Uživatel je tímto upozorněn na následující ustanovení, která souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně přijímá:

 • bod 3.5. informující Uživatele a neexistenci práv z odpovědnosti za vady z důvodu bezúplatného poskytování Služeb;
 • bod 3.6. obsahující presumpci souhlasu s dodáním Služby dříve než 14 po uzavření smlouvy, čímž se však Uživatel vzdává možnosti od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu;
 • body 4.1 a 4.2. zakotvující povinnosti řádného užívání elektronického systému jakožto vzdělávacího nástroje a
 • body 4.6. a 4.7. upřesňující vztah společnosti k obsahu informací v elektronickém systému
 • bod 7.2. upravující možnost jednostranné změny Podmínek.

Podmínky užívání elektronického systému společnosti IRESOFT s.r.o.
(Cygnus akademie, Cygnus nápovědy a Cygnus fórum)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost IRESOFT s.r.o., IČ: 26297850, se sídlem Cejl 62, Brno, 602 00, registrovaná u Krajského soudu Brno, odd. C, vložka 42453, www.iresoft.cz (dále jen „IRESOFT“) jakožto provozovatel elektronického systému IRESOFT – Cygnus akademie (dále jen „elektronický systém“ ) vydává tyto podmínky užívání vztahu ke koncovým uživatelům – fyzickým osobám (dále jen „Uživatel“) (dále jen “Podmínky”).

1.2. Tyto Podmínky upravují obsah smluvních vztahů, do kterých vstupují společnosti IRESOFT, jakožto poskytovatel elektronického systému, a Uživatel, jakožto fyzická osoba využívající služeb nabízených elektronickým systémem, pokud je jejich smluvní vztah založený prostřednictvím internetových stránek www.cygnusakademie.cz .

2. Registrace Uživatele

2.1. Fyzická osoba se stává Uživatelem elektronického systému bezplatnou registrací na internetových stránkách www.cygnusakademie.cz po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě.

2.2. Registrací Uživatele dojde k vytvoření uživatelského účtu, což je rozhraní na stránkách www.cygnusakademie.cz , prostřednictvím kterého konkrétní Uživatel čerpá služby poskytované elektronickým systémem (dále jen „Uživatelský účet“). Přihlašování k uživatelskému účtu probíhá po celou dobu smluvního vztahu pomocí zadání uživatelského jména a hesla.

2.3. Registrací uživatele dochází k uzavření rámcové smlouvy mezi Uživatelem a společností IRESOFT, jejímž předmětem je stanovení rámcových podmínek užívání služeb elektronického systému. Obsah této rámcové smlouvy je vymezen těmito Podmínkami. Čerpání jednotlivých služeb se realizuje prostřednictvím dílčích realizačních smluv vztahujících se k jednotlivým službám.

2.4. Uživatel je oprávněn uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to buď kontaktováním společnosti IRESOFT, nebo prostřednictvím internetových stránek www.cygnusakademie.cz . Zrušením Účtu dojde k vymazání Uživatelského účtu z elektronického systému a k ukončení zpracování osobních údajů.

2.5. Uživatel bere na vědomí, že jeho přihlášení do Uživatelského účtu probíhá toliko na základě uživatelského jména a hesla. Tyto údaje tedy Uživatel povinen nesdělovat a nezpřístupnit jiné osobě. Při porušení této povinnosti nese Uživatel z toho plynoucí odpovědnost.

2.6. Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Uživatelského účtu pouze údaje o své osobě. Každý Uživatel je oprávněn užívat pouze jeden Uživatelský účet.

3. Průběh užívání elektronického systému

3.1. Má-li Uživatel platnou registraci dle předchozího článku těchto Podmínek, je oprávněn užívat služby poskytované elektronickým systémem. Službami poskytovanými elektronickým systémem se rozumí online kurzy, výukové materiály, zkušební testy a další podklady a materiály aktuálně nabízené v rámci elektronického systému (dále jen „Služby“). Jednotlivé Služby jsou Uživatelem užívány na základě dílčích smluv, které se uzavírají prostřednictvím internetových stránek www.cygnusakademie.cz po přihlášení do Uživatelského účtu (dále jen „dílčí smlouva“).

3.2. Služby jsou Uživatelům poskytovány zpravidla bezúplatně, ledaže by bylo u konkrétní služby uvedeno, že je zpoplatněna. Některé služby a funkcionality mohou být podmíněny tím, že existuje další smluvní vztah mezi Uživatelem, případně zaměstnavatelem Uživatele a společností IRESOFT.

3.3. Uživatel je oprávněn užívat Služeb pouze prostřednictvím elektronického systému. Uživatel tedy není oprávněn služby převádět do jiné podoby, především tyto stahovat, tisknout mimo vlastní soukromé účely či jinak umožňovat sobě nebo jiné osobě jejich užití mimo elektronický systém. Oprávnění Službu užívat náleží výhradě Uživateli, který službu na základě dílčí smlouvy se společností IRESOFT využívá. Uživatel není oprávněn toto oprávnění postoupit či převést další osobě, a to úplatně ani bezúplatně.

3.4. Společnost IRESOFT je povinna dodat Službu v takovém provedení a kvalitě, aby odpovídala popisu uvedenému v elektronickém systému.

3.5. Uživatel bere na vědomí, že s ohledem na bezplatné užívání Služeb mu nevznikají v souladu s § 1914 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) práva z vadného plnění, pokud bude služba dodána jinak než dle bodu 3.4.

3.6. Pokud Uživatel neuvede při objednání konkrétní Služby opak, má se za to, že Uživatel výslovně souhlasil s dodáním Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku. Z toho důvodu může být Služba poskytnuta bez zbytečného odkladu po objednávce Uživatele. Současně se tím však Uživatel vzdává práva do 14 dnů po uzavření smlouvy odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

3.7. Právo Uživatele užívat Služby trvá po dobu od uzavření dílčí smlouvy po dobu platnosti registrace Uživatele, není-li u konkrétní Služby uvedeno jinak. Platnost registrace končí vždy písemnou výpovědí Uživatele, a to dnem doručení této výpovědi společnosti IRESOFT. Písemnou výpovědí je i výpověď učiněná e-mailem, případně prostřednictvím internetových stránek www.cygnusakademie.cz .

3.8. Společnost IRESOFT je oprávněna ukončit registraci a případně také zabránit opětovné registraci stejného Uživatele jednostranně v následujících případech:

 • Uživatel minimálně 3 roky neprovedl přihlášení do svého Uživatelského účtu;
 • Uživatel jedná v souvislosti s poskytováním Služeb či se svou registrací v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami, etickými pravidly anebo dobrými mravy;
 • Uživatel svým nestandardním jednáním nepřiměřeně zatěžuje elektronický systém nebo jinak zasahuje do jeho řádného fungování, či se o takové zásahy pokouší;
 • Uživatel opakovaně či podstatně porušuje tyto Podmínky či jiné povinnosti plynoucí mu ze smluvního vztahu se společností IRESOFT;
 • Uživatel neuvedl při své registraci své pravdivé údaje;
 • Společnost IRESOFT ukončuje provoz elektronického systému či Služby.

4. Řádné užívání elektronického systému

4.1. Uživatel je povinen je povinen užívat elektronického systému samostatně a poctivě, tj. procházet studijní materiály a video-lekce pečlivě a samostatně plnit závěrečné testy, jakož i další povinnosti související s online kurzy.

4.2. Uživatel se zavazuje při užívání diskuzního fóra zdržet sdílení osobních údajů klientů nebo jiných fyzických osob bez řádného zákonného titulu, zdržet se sdílení textů s komerčním podtextem, zdržet se sdílení inzerce a nabídky či jakéhokoliv jednání porušujícího dobré mravy nebo právní předpisy, stejně jako se zavazuje zdržet sdílení kontaktních údajů mimo soukromé zprávy s dalšími uživateli.

4.3. Uživatel je povinen chovat se v souladu s dobrými mravy a být nápomocen ve vzdělávacím procesu ostatním. V případě, že při užívání Služby Uživatel nebude dodržovat dobré mravy, má IRESOFT právo účet Uživatele bezodkladně a dle svého vlastního uvážení zrušit.

4.4. V případě, že bude Uživateli umožněno kdekoliv na internetových stránkách www.cygnusakademie.cz vkládat komentáře, recenze či se jiným způsobem vyjadřovat prostředictvím fóra, je Uživatel povinen tak činit věcně, obsažně a nikoliv zneužívajícím způsobem. V opačném případě může dojít k odstranění takovéhoto projevu či v opakovaných případech až ke zrušení registrace Uživatele.

4.5. Uživatel tímto bere na vědomí, že porušení povinností dle tohoto článku může mít následky co do úspěšného a řádného ukončení konkrétní Služby, tedy např. řádného absolvování online kurzu a vystavení certifikátu o jeho řádném ukončení.

4.6. Uživatel bere na vědomí, že společnost IRESOFT je provozovatelem elektronických systémů a není odbornou poradenskou společností pro právní, lékařské, daňové a jiné činnosti související s činnostmi a obory pro které jsou využívány její programy a společnost IRESOFT prohlašuje, že v těchto oblastech není schopna jednat se znalostí a pečlivostí, která by byla v případě odborníků předpokládána. Uživatel tak bere na vědomí, že veškeré informace týkající se čehokoliv jiného než správného užívání rozhraní elektronického systému nejsou informacemi závaznými, nýbrž pouze představením možných postupů, kdy Uživatel prohlašuje, že tyto vždy podrobí kritické úvaze a nepoužije je bez dalšího jako jediné správné řešení.

4.7. Společnost IRESOFT také nenese odpovědnost za uživatelský obsah fóra ve vztahu k příspěvkům uživatelů. Společnost IRESOFT se zavazuje odstraňovat příspěvky vulgární a porušující dobré mravy, avšak nezavazuje se k podrobné obsahové kontrole informací obsažených v příspěvcích. Uživatel bere na vědomí, že portál slouží toliko ke sdílení zkušeností uživatelů a komunity a nelze jej považovat za portál poskytující odborné rady a stanoviska.

5. Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Uživatel bere na vědomí, že internetové stránky www.cygnusakademie.cz mohou z technických důvodů užívat tzv. cookies. Informační povinnost společnosti IRESOFT je v této plněna v rámci internetových stránek a při registraci.

5.2. UUživatel bere na vědomí, že veškerý obsah elektronického systému podléhá nebo může podléhat autorskému právu, průmyslovým právům či jiným právům průmyslového či duševního vlastnictví. V souvislosti s tím bere Uživatel na vědomí, že na základě užívání elektronického systému mu vzniká toliko právo ke konzumaci Služeb prostřednictvím elektronického systému. K jinému způsobu užívání Služeb či obsahu elektronického systému není Uživatel oprávněn. Uživatel není zejména oprávněn obsah elektronického systému stahovat, rozmnožovat, kopírovat, poskytovat či zpřístupňovat jiným osobám či Uživatelům, a to ani jejich části. Uživatel taktéž není oprávněn zařadit celý nebo část obsahu elektronického systému do vlastního díla.

5.3. Společnost IRESOFT bude na základě smluvních vztahů v souvislosti s užíváním Služeb zpracovávat osobní údaje Uživatelů dle aktuálně platné právní úpravy, a to zejména ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018.

5.4. Uživatel bere na vědomí, že bez poskytnutí jeho osobních údajů, není společnost IRESOFT schopná umožnit mu poskytování služeb. Zpracování osobních údajů Uživatele, je tak smluvním požadavkem společnosti IRESOFT.

5.5. Při poskytování elektronického systému nebude docházet ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Uživatel je povinen zajistit, že společnosti IRESOFT nebudou předány žádné osobní údaje zvláštních kategorií.

5.6. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem a společností IRESOFT je Uživatel oprávněn využít platformu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterou poskytuje Česká obchodní inspekce, www.coi.cz .

6. Hierarchie pramenů

6.1. Právní vztah mezi uživatelem a společností IRESOFT se řídí primárně ujednáními uvedenými ve smlouvě o poskytnutí konkrétní Služby, sekundárně pak ustanoveními rámcové smlouvy uzavřené registrací, jejíž součástí jsou i tyto Podmínky.

6.2. V jinak nepravených otázkách se právní vztah řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů České republiky. Společnost IRESOFT tímto uvádí, že nemá zájem na uzavírání smluvních vztahů s osobami s domicilem v jiných státech a na tyto osoby se nezaměřuje.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1.5.2020.

7.2. Vzhledem k očekávané dlouhodobé povaze smluvních vztahů mezi Uživatelem a společností IRESOFT smluvní strany sjednávají, že společnost IRESOFT je oprávněna tyto Podmínky jednostranně měnit. Tato změna bude Uživateli oznámena nejpozději 21 dní před nabytím účinností nových Podmínek. Vzhledem k tomu, že Uživatel je oprávněn kdykoliv jednostranně vypovědět registraci i bez udání důvodu, nesjednávají smluvní strany tímto zvláštní výpovědní důvod spočívající ve změně Podmínek. Ode dne účinnosti nových Podmínek jsou jimi vázání všichni uživatelé.